ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7510-1 гр. Плевен 21.08.2014г.

1679

ОБЯВЛЕНИЕ
№ТСУ и С - 92 -7510-1
гр. Плевен 21.08.2014г.

         Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-703/15.08.2014г. на зам. Кмета на Община - Плевен е одобрен:
 
         Комплексен проект за  инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от Подробен устройствен план – План за застрояване за урегулирани поземлени имоти Х-126 и ХІV-166, кв.5, по плана на с.Радишево, одобрени проекти и разрешение за строеж №292/19.08.2014год. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда”

 

         който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 15.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.216, ал.1, т.2 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

         - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

         -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх.Светослав Митев /п/
временно изпълняващ длъжността Главен архитект
съгласно заповед №74/18.08.2014год. на Кмета на Община Плевен