ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7493 гр.Плевен 11.08.2014 г.

1678

ОБЯВЛЕНИЕ
 
№ ТСУ и С-92-7493
 
гр.Плевен 11.08.2014 г.
 

         Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на  ПИ 404126, 001006,  001007, 404130, 404234, 404127, 404501, 404503 в местността „Около града“  в землището гр. Славяново, че е изработен проект за:

          Подробен  устройствен план - План за застрояване  на ПИ 404126, 001006,  001007, 404130, 404234, 404127, 404501, 404503 в местността „Около града“ в землището гр. Славяново

         Проектът се намира в стая № 4, етаж ІI в Кметство на гр. Славяново и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на   територията,

в 14 (четиринайсет) дневен срок от деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.