Обявление №ТСУ и С-92-7459-1/11.07.2014г.

1757

обявление
№ТСУ и С-92-7459-1/11.07.2014г.

ДО
Асен Сонев Левчев
ул. „Васил Левски” №6
с. Орляне
общ. Угърчин

 

ДО
Анифа Усинова Капитанска
Държава - ТУРЦИЯ           

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.25 по плана на с.Беглеж, че е изработен проект за:

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти І-селкооп за произ. сграда и ХХІV-21, ІІ-22  кв.25 по плана на с.Беглеж.

 

         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.
        

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.
 

Гл. инженер на Община - Плевен:       /п/
(инж. Владислав Иванов)