Обявление №ТСУ и С-92-7381-1/23.05.2014г.

1655

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 315006, 315013, 201180 и 20140 в местност „Общинска мера” в землището на с.Пелишат  че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за водопровод до поземлен имот  с идентификатор 315006, намиращ се в местността „Общинска мера”  в землището   на с.Пелишат.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.00.

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 30 (тридесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.