ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7344-1 гр. Плевен 07.05. 2014г.

1747

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С- 92-7344-1
гр. Плевен 07.05. 2014г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –566 от  29.04.2014 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен :

План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.39.1008 в местността „Русково бърдо” в землището на гр.Плевен.

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник , вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

          Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”. 

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.