Обявление №ТСУ и С-92-7289-1/28.03.2014г.

1765

обявление

№ТСУ и С-92-7289-1/28.03.2014г.


ДО
Павел Панайотов Гетов
ул. „ Стоян Заимов” №11-5-9
гр. София         

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.15 по плана на с.Беглеж, че е изработен проект за: 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХІІІ-229 и ІХ-229  кв.15 по плана на с.Беглеж.


         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.
     

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.
 

Гл. инженер на Община - Плевен:       /п/

                                                 (инж. Владислав Иванов)