ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7193-1 гр. Плевен 07.02. 2014 г.

1694

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С- 92- 7193-1
гр. Плевен  07.02.  2014 г.         Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв. 306  по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Изменение на ПУП- План за регулация и застрояване за ПИ  с идентификатор 56722.662.282 и 56722.662.283 попадащи в УПИ  І    в кв. 306  по плана на гр.Плевен  и схеми по част ВиК и  Електро

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,вторник,сряда и петък от 9,00 до 12,00 часа.

         На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.
 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект