Обявление №ТСУ и С-92-7172-1/30.01.2014г.

1771

обявление

№ТСУ и С-92-7172-1/30.01.2014г.

 

ДО

Янчо Антоанетов Василев

ул. „Кюнка” №8

с. Дисевица

общ. Плевен
      

Община – Плевен, на основание §8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-20/29.01.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за:

 

Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти ІІІ-114 и ІІ  в кв.79 по плана на с. Дисевица.
 

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 15.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за

Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

         - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

         -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

Гл. инженер на Община - Плевен:       /п/

                                                 (инж. Владислав Иванов)