Обявление №ТСУ и С-92-7151-1/14.01.2014г.

1793

ДО

Капка Янчева Стоянова

с. Върбица

общ. Плевен

 
Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.12 по плана на с.Върбица, че е изработен проект за:

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХІІІ-244 и ХІV-246  кв.12  по плана на с.Върбица.

         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.