Обявление №ТСУ и С-92-7067-1/21.11.2013г.

1797

ДО

Янчо Антоанетов Василев

ул. „Кюнка” №8

с. Търнене

общ. Плевен


Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.79 по плана на с.Дисевица, че е изработен проект за:

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти ІІІ-114 и ІІ  кв.79 по плана на с. Дисевица.

         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.