обявление №ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г.

1815

обявление

№ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г.


ДО

Н-ци Иван Петков Панов

с. Беглеж

общ. Плевен
        

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.26а по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:

 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти І-93 и ІІ-175; ІІ-175 и ІІІ-91 кв.26а по плана на с. Беглеж.

 

         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.

        

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.Гл. инженер на Община - Плевен:       /п/

                                                 (инж. Владислав Иванов)