Обявление №ТСУ и С-92-6931-1/02.10.2013г.

1969

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 и във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти     в землищата на с.Бохот, с.Ралево, с.Горталово и с.Беглеж, че е изработен проект за:             

         Подробен устройствен план - Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – фаза окончателен проект за обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с.Бохот, с. Ралево, с.Горталово и с.Беглеж, общ. Плевен.

         Проекта на ПУП-Парцеларен план е изложен за разглеждане  в Община Плевен.

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4 в 30 (тридесет) дневен срок от  обнародването в Държавен вестник.