ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С –30-46-1/15 .07. 2019 г.

247

                              О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

                                                                № ТСУ – 30-46-1/15.07.2019г.      

                                     

                                      гр. Плевен

 

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за  Регулация и Застрояване  за  УПИ ІІ, кв. 243а по плана на гр. Плевен в обхвата на ПИ 660.161

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 

 арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”