ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С –30-40-1 / 15 .07. 2019 г.

238

С. К. Станева

Ул. „Дойран”154

Н. С.Ковачев

Ул. „Г.Кочев”5

П. И. Георгиева

Ул. „Сан Стефано”68

Й. З. Христов

Ж.к. „Дружба”бл.318 вх.Б

В. М.Христова

Ж.к. „Дружба”бл.112 вх.А

Гр.Плевен

М. Ив.Богдова-Панайотова

Ул. „Ал.Бурмов”32

Гр.В.Търново

Ю. Д. Цачева

Ул. „Любота”19

Гр.София                                                               О Б Я В Л Е Н И Е

 

                                                                             № ТСУ и С –30-40-1   

                                                                        гр. Плевен  15 .07.2019г.

 

            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Плочата” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

            Изменение на Подробен Устройствен План – План за Застрояване за ПИ 56722.757.229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, намиращи се в местността  „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

            Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

            На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

 

арх. Невяна Иванчева :

                                                                                           Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен