ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Т-4133-4/03.06.2022г.

52

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-94Т-4133-4/03.06.2022г.

ДО

Ц. В. ПАЧОВСКИ

жк. „ Сторгозия“ бл. ШПК 1,

 гр. Плевен

Т. С. НИКОЛОВ

жк „Сторгозия“, бл. ШПК 1,

гр. Плевен

А. Х. ТАНЕВ

жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.12,

гр. Плевен

 Г. П. ЦОНЕВ

жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.1,

гр. Плевен

В. Б. ЗДРАВКОВА

жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.13,

гр. Плевен

А. Г. ПЪШЕВ

жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.4,

гр. Плевен

Ц. Б. СИМЕОНОВА

ул. „Беласица” №18

гр. Плевен

А. П. АНГЕЛОВА

жк „Сторгозия”, бл. ШПК-1, ет.11,

гр. Плевен

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94Т-4133-4/27.05.2022г. до Община Плевен, Ви уведомявам, че е издадено Разрешение за строеж №183/31.05.2022г. на Т. С. НИКОЛОВ

  за обект:

ГАРАЖ №7

в имот  УПИ І, кв.700Е по плана на гр. Плевен        

с административен адрес: гр. Плевен, ж.к. ”Сторгозия”, идентификатор. 56722.655.21,

 

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд –Плевен съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

                                                                                                                                                    С уважение,

                                                    Арх. Светослав Митев:

                                                    Гл. архитект Община Плевен