ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-94О-37-1/21.01.2020 г.

35

ДО

С.Ив.С.; В.С.Т.; Т.Л.Т.;

С.Л.Т.;  Л.Т.Т.;  

  ул. „Янко Сакъзов“ №17  

гр. ПЛЕВЕН 

ДО И.К. П.

ул. „Странджа“ №41, ет.3, ап.6 

гр. ПЛЕВЕН

                                               

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,               

            Във връзка с Ваше заявление вх.№ТСУ-94Д-37-1/14.01.2020 г. до Община Плевен за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 56722.662.164.4.1 и 56722.662.164.4.2”- пета категория

 

УПИ І за Жилищен комплекс,  кв. 158 с идентификатор 56722.662.164.4

административен адрес: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов“ №7.

 

И на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1 от АПК, във връзка с чл.214 от ЗУТ, Ви уведомявам, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 12/16.01.2020г. за горецитирания строеж.

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                        С уважение:

                                                                                                                 арх. Светослав Митев:

Главен архитект на Община Плевен