ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94Л-3176-1/27.01.2020 г.

41

 

                                          ДО 

                   Л. Ц. Съботинова

                   ул. «Иван Вазов» №56, ет.7, ап.21

                   гр. Плевен

                  Ц. П. Съботинов

          ул.«Неофит Рилски» №35,ет.4, ап.12

                                                                гр.Плевен

 Х. Д. Богданов

                   ул. «Иван Вазов» №56, ап.4

                   гр. Плевен

/със задължение да уведоми всички собственици, като председател на ЕС/

 

      Във връзка със заявление с вх.№ТСУ-94РЛ-3176-1/17.01.2020г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 13 / 21.01.2020год. на  Л. Ц. Съботинова и Ц. П. Съботинов

 за обект:

Допълнителна ВиК инсталация в апартамент №21

с административен адрес: гр.Плевен, ул.„Иван Вазов” №56

поземлен имот с идентификатор: 56722.660.521.5

 

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

 

 

 

Арх. Светослав Митев

Гл.архитект на Община Плевен