ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -94К-3518-3/11.09.2019 г.

245

Изх. №ТСУ -94К-3518-3/11.09.2019г.

                                  ОБЯВЛЕНИЕ                               

                                                       ДО  К. Г. ПАВЛОВ

                                          Чрез пълномощник

                                           Б. И. Цветков

                                           Ж.К. „СТОРГОЗИЯ”БЛ. 90, ВХ. А

                                           ГР. ПЛЕВЕН

                                                        ДО  В. С. ПАНЧЕВ

                                                        П. С. ПЕТРОВА

                                           УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ” №29А ГР. ПЛЕВЕН

                                                        ДО  НЕИДЕНТИФИЦИРАН

                                           УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ” №29А, АП.3

                                            ГР. ПЛЕВЕН

 

 

Във връзка със заявление вх. № ТСУ- 94К-3518-3/09.09.2019г. Ви уведомявам, че е издадено Разрешение за строеж № 247 от 11.09.2019г. на  К. Г. Павлов за обект:

 

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩО ЖИЛИЩЕ В ОФИС - пета категория

Код 660 съгласно класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техн.инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях

в УПИ ІІ-3501,  кв. 363а по плана на гр.Плевен, с идентификатор 56722.660.345.1

с административен адрес гр.Плевен, ул.„Г.С.Раковски” № 29, ет.1, ап.1

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

 

                             арх. Светослав Митев:

                             Гл. архитект на Община Плевен