ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 94Г-2565-1/02.01.2019 г.

215

ДО

Г. Л. Златева - Стаматопулу

ул. „Стоян Заимов”

гр. Плевен

  

Във връзка със заявление с вх. № ТСУ-94Г-2565-1/27.12.2018 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 01/02.01.2019 год. на                                                     

Г. Л. Златева - Стаматопулу за обект:

Монтаж на контролен водомерен възел за съществуващо санитарно-битово помещение към магазин за промишлени стоки

с административен адрес: гр. Плевен, ул.„Неофит Рилски”

На основание чл. 149 ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението  за  строеж   може  да  бъде обжалвано по законосъобразност в 14 /четиринадесет/ дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Регионалната дирекция за национален строителен контрол.

 

 

Арх. Светослав Митев

Гл.архитект на Община Плевен