ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -94 Д-2377-1 /04.09.2019 г.

115

ДО                                                                               

С. Г. Цветков

К. Г. Горняшки

В. Г. Пашева

ап.3, ет.2,  ул. „Сан Стефано” №20

гр.Плевен

Д. А. Христова

П. В. Христов

ап.5, ет.3,  ул. „Сан Стефано” №20

гр.Плевен

 С. Л. Недев

А. Л.Иванова

ап.7, ет.4,  ул. „Сан Стефано” №20

гр.Плевен

 

     Във връзка с издадена заповед № РД-12-357/27.08.2019г. на Кмет на Община Плевен следва да се осигури достъп до апартаменти №№ 1, 3, 5 и 7, както и на сутерен в сградата на адрес гр.Плевен, ул. Сан Стефано” №20, секция II, вход Б, за да се изготви количествено-стойностна сметка за ремонта на вертикален канализационен клон.

Уведомяваме Ви, че на 10.10.2019г. от 10,30часа ще бъде извършен оглед на място от специалисти.

         

 

                                                   

 

 

 

                                                                                                                  Инж. Владислав Иванов

                                                                                                                  Главен инженер на Община Плевен