ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-94-3702-1/15.10.2019 г.

121

ТСУ-94-3702-1/15.10.2019г.

И. К. ПЕНЧЕВ

ул. „Странджа“ №41,  ап.6

гр. ПЛЕВЕН

                                     

УВАЖАЕМИ  г-н ПЕНЧЕВ ,

 

          Във връзка със заявление с вх. № ТСУ-94-3702-1/11.09.2019 г. от Филип Цецов Димитров-упълномощен представител на В. П. Абаджиева до Община Плевен и на основание чл.140 ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщавам, че е издадена виза за проектиране от 20.09.2019г. на Гл. архитект за „Проектиране на ремонт на покрив на сграда с идентификатор 56722.662.156.1, УПИ ІІІ-5966, кв.158 по плана на гр. Плевен 

 

      

арх. Светослав Митев

        Главен архитект-Община Плевен