ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-94-3702-1/01.10.2019 г. гр.Плевен

222

ТСУ-94-3702-1/01.10.2019г.

К. Н. КОЛЕВА

ул. „Х. Димитър“ №23, ет.0          

гр. ПЛЕВЕН

                                     

 

 

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА ,

 

          Във връзка със заявление с вх. № ТСУ-94-3702-1/11.09.2019г. от Ф. Ц. Димитров-упълномощен представител на В. П. Абаджиева до Община Плевен и на основание чл.140 ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщавам, че е издадена виза за проектиране от 20.09.2019г. на Гл. архитект за „Проектиране на ремонт на покрив на сграда с идентификатор 56722.662.156.1, УПИ ІІІ-5966, кв.158 по плана на гр. Плевен 

 

      

 

 

 

        арх. Светослав Митев

        Главен архитект-Община Плевен