OБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-92-9982-1/08.01.2019г. гр. Плевен

195

                                        O  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ-92-9982-1/08.01.2019г.

гр. Плевен

 

            Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-10/08.01.2018г. на зам. Кмета на Община - Плевен е одобрен:

            Комплексен проект за  инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от Подробен устройствен план – План  за застрояване за урегулиран поземлен  имот Х, кв.622, по плана на гр. Плевен,  одобрени проекти и разрешение за строеж  № 5/08.01.2019г. за обект: „Три броя производствено- складови сгради- Подобект 1- Склад, Подобект 2-: Цех за пробен монтаж, Подобект 3- Навес

който е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11 часа .

            На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.216, ал.1, т.2 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

            - Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

               арх.Явор Йорданов:

Началник отдел „ТСУ”

съгласно заповед № РД-10-1632/13.11.2018г.

на Кмет  Община Плевен.