ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92-9979-1 гр. Плевен 08.01.2019г.

182

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ -92-9979-1

гр. Плевен 08.01.2019г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-6/08.01.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение на подробен устройствен план- План за застрояване за урегулиран поземлен имот ІV-12770 в кв. 700д по плана на гр. Плевен,

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

            арх. Явор Йорданов:

н-к отдел „ТСУ“

За зам. Кмет Община Плевен

Съгласно заповед №РД-10-1632/13.11.2018г.