ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9955-1/06.12.2018 год.

173

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-9955-1

гр. Плевен 06.12.2018 г.

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 и във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти     в землището на с. Беглеж, че е изработен проект за:             

Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Подмяна на Преносен /магистрален/ газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово”” преминаващ през землището на с. Беглеж, общ. Плевен.

Проекта на ПУП-парцеларен план е изложен за разглеждане  в Община Плевен.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4 в 30 (тридесет) дневен срок от  обнародването в Държавен вестник.

 

 

 

арх. Явор Йорданов

 Началник отдел „ТСУ”

 /съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018г. на Кмет на Община Плевен/