ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9951-1/05.12.2018 год.

194

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-9951-1

гр. Плевен  05.12.2018 год.

Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-567/29.11.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен

План за регулация за урегулирани поземлени имоти VI-502 и VII-501 в кв. 27  по плана на с. Бохот, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ.

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община  Плевен.

Жалбата не спира изпълнението й.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх. Явор Йорданов

Началник отдел „ТСУ“

/съгласно заповед № РД-12-1632/13.11.2018 г. на Кмет на Община Плевен/