ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-92-9948-1/ 29.11.2018 год.

201

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ Т СУ - 92-9948-1

  гр. Плевен , 29.11 .2018 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12–566/29.11.2018 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрен

Изменение на подробен устройствен плана-План за застрояване за урегулиран поземлен имот VІІ-За производствена и складова дейност, бензиностанция и модулно съоръжение за производство на добавки за горива ,кв.604 по плана на гр. Плевен.

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.

 

 

арх.Явор Йорданов

 Началник отдел „ТСУ“

Съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.

на Кмета на Община   Плевен

Файлове:

CCI_000096.jpg CCI_000096.jpg

CCI_000094.jpg CCI_000094.jpg