ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9947-1/29.11.2018 год.

181

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ Т СУ - 92-9947-1

  гр. Плевен ,  29.11 .2018 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  РД–12–570/29.11.2018 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрен

Подробен устройствен плана-застрояване под пешеходна зона, между ок 632б-632в-632г,разположена между кв.36а и 36б по плана на гр.Плевен съгласно разпоредбите на чл.188 от Закона за устройство на територията.

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.

 

 

арх.Явор Йорданов

 Началник отдел  „ТСУ“

Съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.

на Кмета на Община   Плевен

Файлове:

CCI_000097.jpg CCI_000097.jpg

CCI_000092.jpg CCI_000092.jpg