ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 92-9932-1 гр. Плевен, 16.11.2018г.

173

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ – 92-9932-1

                                                 гр. Плевен, 16.11.2018г.                                               

 

        Община- Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен Устройствен План - План за Застрояване за ПИ 56722.708.169 в  месността „Акчара” в землището на  гр.Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура

 

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

                                                                       

                                                        арх. Явор Йорданов:

                                                        н-к отдел „ТСУ”

                                                        /съгл. Зап. №РД-10-1632/13.11.2018 на Кмета на Община Плевен/

 

 

 

 

Файлове:

Скица.jpg Скица.jpg