ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1633-1 гр. Плевен, 22.04.2024г.

160

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30–1633-1

гр. Плевен, 22.04.2024г.

 

         Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

         Подробен  Устройствен План – План за Застрояване за  ПИ с идентификатор  56722.701.2411   намиращ   се  в  местността  „Стража” в землището на гр. Плевен. 

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа., както и на сайта на Община Плевен

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

арх.  Росица Томова

Началник отдел  „ТО”

Община Плевен