ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1493-1 гр. Плевен, 20.11.2023г.

308

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30–1493-1

гр. Плевен, 20.11.2023г.

 

         Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в м. „Плочата” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

         Подробен  Устройствен План – План за Застрояване за  ПИ с идентификатор  56722.701.1476   намиращ   се  в  местността  „Стража” в землището на гр. Плевен. 

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа., както и на сайта на Община Плевен

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

                                  арх. Явор Йорданов

                                  Директор Дирекция „УТ”

                                 Община Плевен