ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-94- 1 гр. Плевен 25.09.2019 г.

236

                                                                  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                                                                       № ТСУ – 30-94- 1

                                                                   гр. Плевен  25.09.2019 г.

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за застрояване  за ПИ  56722.179.1,  местност „ЧАИРА” в землището  на гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа

      На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”