ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 938 - 1 гр. Плевен, 04.08.2022год.

85

ОБЯВЛЕНИЕ

№ТСУ – 30 -  938 - 1

 гр. Плевен, 04.08.2022год.

 

Община  Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 364 от 04.08.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

 Подробен Устройствен План – План за Регулация и  Застрояване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ V с идентификатор 56722.652.100, кв.616  по  плана  на  гр. Плевен, одобрени и съгласувани проекти и Разрешение за строеж №290/04.08.2022г. за обект : „Фотоволтаична електроцентрала до 5МWp – Плевен СОЛАР 1” ,

 който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч., както и на сайта на Община Плевен

            На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл.214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане”№4

 

                                                                        

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет  Териториално развитие

Община Плевен