ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-930-1 гр. Плевен, 26.07.2022г.

107

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ- 30-930-1

гр. Плевен, 26.07.2022г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-356/25.07.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ ІІ, кв.703а по плана на гр.Плевен,

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община Плевен.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

                                                                                            

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет Община Плевен