ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-926-1 гр. Плевен, 25.07.2022 г.

76

ОБЯВЛЕНИЕ

 

№ ТСУ – 30-926-1

гр. Плевен,  25.07.2022 г.

 

            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на ПИ 56722.651.157, 56722.651.158, 56722.651.159, 56722.651.160 в УПИ ІІ, стр.кв.603, по плана на  гр. Плевен, че е изработен проект за:

Промяна на действащия Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване за имоти с идентиф. 56722.651.157, 56722.651.158, 56722.651.159, 56722.651.160, попадащи в обхвата на УПИ ІІ, стр.кв.603 по плана на  гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 11,00 часа.

            На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

 

 

                                  арх. Невяна Иванчева:

                                 Зам. Кмет „Териториално развитие”

                                 Община Плевен

 

 

Файлове:

ПУП - ПРЗ.jpg ПУП - ПРЗ.jpg