ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-922-1/19.07.2022 г.

84

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-922-1

гр. Плевен, 19.07.2022 г.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени имоти VII-3, I-За озеленяване, VI-2  и VIII-4 в кв.28 по плана на с.Тученица,  че е изработен проект за:

          Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени  имоти VII-3, I-За озеленяване, VI-2  и VIII-4 в кв.28 по плана на с.Тученица, общ Плевен.

          Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.  

          На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” №  4.

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен