ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 87 - 1 гр. Плевен /30.08. 2019г.

203

ДО

ЦВ. В. НИКОЛОВА

УЛ. „ГЕН. КОЛЕВ”

ГР. ПЛЕВЕН

Б.Г. ВАСИЛЕВ

УЛ. „КОЗЛОДУЙ”

ГР. ПЛЕВЕН

 

                                                                    О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                   № ТСУ -  30 – 87 - 1

                                                                гр. Плевен   30.08. 2019г.

 

    Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Подробен Устройствен План – План за Застрояване за ПИ 56722.701.3258, намиращ  се в местността ”Стража” в землището на гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

 

арх. Невяна Иванчева :

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен