ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-81-1 гр.Плевен 16.08.2019г.

286

До

Е. И. Тодоров

Ж.к. „Сторгозия“бл.51 вх.В 

Д. М. Марков

Ул. „Богданци“

Гр.Плевен

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№ ТСУ -30-81-1

гр. Плевен, 16.08.2019г.

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на ПУП- Работен устройствен план за урегулиран поземлен  имот УПИ ІІ-654.463, кв. 715а по плана на гр. Плевен с идентификатор 56722.654.463.

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 

 

 

             арх. Невяна Иванчева:

Зам. кмет Община Плевен

 

 

Файлове:

CCI_000134.jpg CCI_000134.jpg