ОБЯВЛЕНИE № ТСУ 30-75-1 - 05.08.2019 г.

169

 

                           О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                                                                         № ТСУ 30-75-1     

                         гр. Плевен  05.08.2019г.

 

Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за  ПИ 661.1374, попадащ в УПИ  III, кв. 105 по плана на гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 

             арх. Мариана Исусова:

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

                                                                               /заповед №РД 10-1632/13.11.2018г./