ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-726-1/03.02.2022 г.

254

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-726-1

гр. Плевен, 03.02.2022г. 

          Община Плевен, на основание чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-48/02.02.2022 год. е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за урегулирани поземлени имоти XVIII-319 и II-320 в кв. 13 по плана на с. Тученица.

 

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община Плевен