ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-716-1/02.02.2022 г.

233

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-716-1

гр. Плевен, 02.02.2022г. 

          Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-43/28.01.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 05921.500.12 в местността „Мало драго“  в землището на с.Бохот,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

          При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

          - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

          -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

          Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община Плевен