ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-708-1/28.01.2022 г.

198

ОБЯВЛЕНИЕ

№ТСУ-30-708-1

гр. Плевен, 28.01.2022год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 17 от 25.01.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

План   за   застрояване   за  поземлен    имот с   идентификатор    56722.701.431   в  

м. „Стража” в землището на гр. Плевен,   

 който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.                       

арх.  Явор Йорданов

Нач. отдел „ТСУ и КН”

Община Плевен

/съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018г./