ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-590-1/04.10.2021 г.

227

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-590-1

гр. Плевен, 04.10.2021г. 

          Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 05921.140.1, 05921.180.22, 05921.180.28, 05921.180.35, 05921.140.2, 05921.180.74, 05921.180.46, 05921.180.49 и 05921.180.34 в местност „Печеняка”, землището на с.Бохот, че е изработен проект за:

         Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор  05921.140.1, м. „Печеняка” в землището на с.Бохот, общ.Плевен.

          Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.  

          На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

арх.Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община Плевен