ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-475-1/29.04.2021 г.

63

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ-30-475-1

гр. Плевен 29.04.2020 год.

Община Плевен, на основание чл. 150, ал. 8 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-151/28.04.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:

Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, състоящ се от План за застрояване на УПИ VIII-40, кв. 43 по плана на с. Върбица, одобрени проекти и разрешение за стоеж № 164/28.04.2021 г. за обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГАРАЖ В СКЛАД ЗА ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР в ПИ с идентификатор 12752.301.40, УПИ VIII-40, кв. 43 по плана на с. Върбица,

Който е изложен в Общината, стая 94 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 213 и 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14-(четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен чрез Община Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподавателите както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел – 10 лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон – 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на община Плевен – пл. „Възраждане“ №4.

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен