ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-471-1/29.04.2021 г.

181

                             О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                                                                     № ТСУ- 30- 471-1/29.04.2021г.                   

                                                                             гр. Плевен  

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-154/28.04.2021г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

Изменение на  План за  застрояване и Работен устройствен план за поземлен имот 661.240, попадащ в границите на  урегулиран  поземлен  имот V-661.240,  кв. 35 по плана на  гр. Плевен

който е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа и на сайта на Община Плевен.

           На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

          Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

          При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

          -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

          -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

          Таксата се внася по сметка на Административен съд.

арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”