ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-468-1/28.04.2021 г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ТСУ-30-468-1

гр. Плевен    28.04.2020 год.

Община Плевен, на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-147/23.04.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за урегулирани поземлени имоти X-9657 и II-За техникум по дървообработване, VIII-9656, XIII-9658, кв. 105 по плана на гр. Плевен.

 

арх. Невяна Иванчева /п/

Зам. кмет на Община Плевен