ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-429-1/22.03.2021 г.

38

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ– 30–429-1

гр. Плевен 22.03. 2021г.

          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в  кв. 428 по плана  на гр. Плевен, че е изработен проект за:

          Изменение Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за УПИ  VІ 666.1090, УПИ VІІ с идентификатори 666.1090; 666.4; 666.5 и част от ПИ 665.118; 666.9; 666.32 и 666.23, кв.428 по плана на гр. Плевен. 

          Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

арх.  Невяна Иванчева

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен