ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-342-1/ 24.08.2020г.

25

ДО

Н.С.ТОНОВ, УЛ. „П. ЦВЕТКОВ”,ГР. ПЛЕВЕН

Т.Н.АНГЕЛОВА, УЛ. „КНЯЗ БОРИС І”, ГР. ПЛЕВЕН

ПЛ. И.ЦАНОВ, Л. „КНЯЗ БОРИС І”, ГР. ПЛЕВЕН

Т.З.ГЕОРГИЕВ, ПЛ. И.ЦАНОВ, УЛ. „КНЯЗ БОРИС І”, ГР. ПЛЕВЕН

П.Т. ВЕЛЕВА, УЛ. „КНЯЗ БОРИС І”, ГР. ПЛЕВЕН

НЕИДЕНТИФИЦИРАН 56722.659.332.1.3

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ-30- 342 -1

гр. Плевен, 26.10. 2020г.

 

Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на ПИ в кв.396 по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация и Застрояване и работен устройствен план    на поземлен имот 659.332, попадащ в границите на УПИ ІV – За детски комбинат и УПИ ХІІ-5255 в кв.396 по плана на гр. Плевен

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

арх. Невяна Иванчева :

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен

 

 

Файлове:

CCI_000388.jpg CCI_000388.jpg

CCI_000386.jpg CCI_000386.jpg