ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-327-1/ 13.10.2020г.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

      № ТСУ- 30 -327-1               

      гр. Плевен, 13.10.2020 г.

 

                                       

Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на  действащия Подробен Устройствен План - План за  Застрояване и Работен Устройствен план за поземлени имоти 660.1155 и 660.1156, попадащи в границите съответно на УПИ Х и УПИ ХVIII, кв. 255   по плана на   гр. Плевен.

Проектът е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11 часа .

На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14/ четиринадесет / дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 

 

 

арх.Невяна Иванчева:

Зам. Кмет „Териториално развитие”