ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30- 325-1/08.10.2020г.

49

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

№ ТСУ- 30- 325-1/08.10.2020г.      

гр. Плевен

 

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за ПИ 660.387, попадащ в границите на УПИ V, кв. 139 по плана на гр. Плевен

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”

 

Файлове:

кв. 139 пуп_.jpg кв. 139 пуп_.jpg